02636670331-02636670329

لومن نور

لومن نور 7 اسفند 1396

معرفي واحدهاي مورد استفاده در مهندسي روشنايي و نورپردازي - لومن
همانطور که در مبحث قبل در مورد واحدهاي روشنايي در مبناي اس آي گفته بوديم،يکي از واحد هاي روشنايي در اين مبنا ، يا بهتر است بگوييم واحد پايه در اين مبنا ، واحد لومن است.لومن به واقع واحدي است که بر اساس آن و با ترکيب با موارد ديگري چون فاصله و زمان ، واحدهاي ديگري به وجود مي آيند.
تفاوت واحد روشنايي (لومن) با واحد توان (وات) چيست؟
اولين مسئله که در تحليل لومن به ذهن خطور مي کند ، تفاوت آن با واحد توان است ، چرا که ما در بررسي صوت و ديگر انرژي ها از واحد توان به وفور استفاده مي کنيم ، اما در تحليل روشنايي اين واحد به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرند.علت اين جا است که چشم بشر ، برخلاف ديگر حس کننده ها ، يک رفتار کاملا و شديدا غير خطي نسبت به شدت نور نشان مي دهد،لذا ما در تحليل شدت روشنايي ، به جاي بررسي توان خروجي منبع نور ، مقداري روشنايي قابل رويت بوسيله چشم انسان را (به صورت حدودي) مد نظر قرار مي دهيم.
براي به دست آوردن مقدار لومن چگونه بايد عمل کرد؟
مقدار لومن ناشي از منبع نور ، مجموع مقدار شار نور خروجي (قابل رويت و با در نظر گرفتن مقدار رويت آن) خروجي از يک منبع نور در يک سطح بسته است (به صورت معمول يک کره با شعاع مشخص).به اين صورت که شدت نور ناشي از منبع در يک سطح کوچک (کاندلا در فاصله يک متري و لوکس در فواصل ديگر) در مساحت ان سطح ضرب کرده و بر روي سطح بسته کل انتگرال مي گيريم.بنا بر اين تعريف ، براي يک منبع نور نقطه اي که در تمام جهات نوري يک سان ساطع مي کند ، و در فاصله يک متري مقدار a کندلا نور از آن ساطع مي شود ، مقدار لومن برابر با 4?a لومن است.همينطور اگر مقدار لوکس در فاصله x متري از منبع اندازه گيري شود ، مقدار لومن برابر مي شود با 4?(x^2)a لومن.در عمل براي به دست آوردن اين مقدار ، از ابزاري به نام گره نوري و يا گونيوفوتومتر استفاده مي کنند.به اين صورت که منبع نور در نقطه مرکزي اين کره (يا کره فرضي) قرار مي گيرد ، سپس در تمام زوايا مقادير لوکس حاصل از منبع نور محاسبه مي گردند.سپس اين مقادير به صورت نرم افزاري در مقدار سطح زوايه فضايي شان ضرب شده و در انتها با هم جمع مي گردند.در عمل هرچه تعداد اين زوايا بيشتر باشد ، تقريب ما بهتر بوده و نتيجه واقعي تر است
 
 
لومن نور