02636670331-02636670329

led چیست ؟

led چیست ؟6 اسفند 1396

نور شکلي از انرژي است، نور از اجزا بسيار ريزي به نام فتون تشکيل مي شود، فتون ها انرژي و لختي دارند اما جرم ندارند در واقع فتونها در نتيجه حرکت الکترونها آزاد مي شوند در يک اتم الکترونها در اربيتالهايي دور هسته مي چرخند الکترونهاي اربيتال هاي مختلف مقدار انرژي متفاوتي دارند، کلاً الکترونها با انرژي بيشتر در اربيتالهاي دور تر از هسته حرکت مي کنند.براي يک الکترون براي پرش از يک اربيتال پايين به بالا چيزي که بايد بگيرد انرژي است برعکس الکترون وقتي از اربيتال بالا به پايين مي افتد انرژي آزاد مي کند اين انرژي به شکل فتون آزاد مي شود، يک افت انرژي بيشتر فتون بيشتري آزاد مي کند که با فرکانس بيشتر مشخص مي شود .همان طور که در بخش قبل ديديم الکترونهايي که از ديود عبور مي کنند مي توانند در حفره هاي لايه پي بيفتند .اين يک افت از باند رسانايي به اربيتال پايين تر است بنابر اين الکترونها انرژي به شکل فتون آزاد مي کنند اين در هر ديودي رخ مي دهداما فقط وقتي شما فتونها را مي بينيد که ديود از ماده خاصي ساخته شده باشد براي مثال اتمها در يک ديود سيليکون استاندارد به نحوي چيده شده اند که افت الکترون فاصله کمي دارد بنابر اين فرکانس فتونها به قدري کم است که با چشم انسان ديده نمي شود اين در بخش مادون قرمز طيف نور است که لزوماً چيز بدي نيست البته ال اي دي هاي مادون قرمز براي کنترل هاي از راه دور مناسب اندديود هاي منتشر کننده نور مرئي مانند آنهايي که شماره هاي يک ساعت ديجيتال را روشن مي کنند از ماده هايي با اين خصوصيت ساخته شده اند که فاصله بين اربيتال رسانايي آنها و اربيتال پايين تر بيشتر است .اندازه اين فاصله فرکانس فتون را نشان مي دهد به عبارت ديگر اين فاصله رنگ نور را مشخص مي کند
در حالي که همه ديود ها نور آزاد مي کنند اغلب آنها اين کار را به طور موثري انجام نمي دهند يک ديود معمولي ماده نيمه رسانا خودش مقدار زيادي انرژي نوري جذب مي کند.ال اي دي ها به نحوي ساخته مي شوند که نور را در جهت خاصتي متمرکز مي کند


ال اي دي ها مزاياي زيادي برلامپهاي معمولي دارند . يکي از آنها اين است که آنها فيلامان ندارند که بسوزد بنابر اين عمر طولاني دارند. به علاوه حباب پلاستيکي شان دوامشان را بيشتر مي کند. و همچنين خيلي راحت در مدارهاي الکترونيکي قرار مي گيرند

اما مزيت اصلي آنها کيفيت آنها است در مقايسه با لامپهاي معمولي فرآيند توليد نور باعث توليد مقدار زيادي گرما نمي شود فيلاماني براي گرم شدن ندارد براي توليد نور بايد فيلامان گرم شود

بزرگترين مشکل لامپهاي ال اي دي رنگ آنها بود. اما اکنون به آساني با تغيير در ساختار فيزيکي و مواد تشکيلدهنده ال اي دي، نور در رنگها و شدتهاي مختلف و با طول موج مشخص با رنگ کاملا خالص توليد ميشود. به عبارتي ال اي دي ها فاقد پرتوهاي مادون قرمز و فرابنفشي هستند که ساير صنايع روشنايي ايجاد ميکنند و ال اي دي ها به سلامت چشم و محيط آسيب نميرسانند
led چیست ؟