Interface - CODECs

  • TLV320AIC12KIDBT

    00415004

    واسط CODEC صدا وپشتیبانی ازحالت مونو و دارای توان مصرفی بسیار پایین با تحمل دمایی 40- تا 85 درجه ی سانتی گراد

    $7.96