آی سی های مبدل دیتا

 • آی سی AD5420AREZ

  00412003

  مبدل دیجیتال به آنالوگ 16 بیتی با رابط سریال

  $۱۲.۰۷
 • آی سی AD7731BRZ

  00412013

  آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال 3کاناله و رزولوشن 24بیت ازنوع دیفرانسیلی و با نرخ نمونه برداری 6.4kS/s و نویزپایین

  $۲۸.۰۰
 • آی سی AD9764ARUZ

  00412004

  مبدل دیجیتال به آنالوگ 14 بیتی 1 کاناله با رابط موازی

  $۲۱.۲۲
 • آی سی ADC0817CCN

  00412015

  آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال 16کاناله با رابط موازی و رزولوشن 8بیت و بانرخ نمونه برداری 10kS/s

  $۷.۱۸
 • آی سی ADS1293CISQ/NOPB

  00412018

  آی سی AFE سه کاناله و رزولوشن 24 بیت با نرخ نمونه برداری 25.6kS/s

  $۱۲.۷۸
 • آی سی ADV7125KSTZ140

  00412019

  مبدل دیجیتال به آنالوگ 8 بیتی 3 کاناله سرعت بالا با رابط موازی

  $۲۶.۰۰
 • آی سی MCP3901A0-I/SS

  00412007

  آی سی AFE دوکاناله با رابط SPI وسریال و رزولوشن 16/24 بیت

  $۲.۸۶
 • آی‌سی AD5410AREZ

  00412002

  آی‌سی مبدل دیجیتال به آنالوگ 1 کاناله با رابط سریال و رزولوشن 12 بیت

  $۱۱.۵۸
 • آی‌سی AD5754BREZ

  00412001

  آی‌سی مبدل دیجیتال به آنالوگ 4 کاناله با رابط سریال و رزولوشن 16 بیت

  $۱۰۸.۰۹
 • آی‌سی AD7606BSTZ

  00412012

  آی‌سی مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 کاناله با رابط موازی/ سریال و رزولوشن 16 بیت

  $۳۷.۰۰
 • آی‌سی AD7864BSZ-1

  00412009

  آی‌سی مبدل آنالوگ به دیجیتال 4 کاناله سرعت بالا با رابط موازی و رزولوشن 12 بیت

  $۱۶۵.۴۴
 • آی‌سی AD9283BRSZ-50

  00412010

  آی‌سی مبدل آنالوگ به دیجیتال 1 کاناله با رابط موازی و رزولوشن 8 بیت

  $۲۲.۳۹