تصحیح ضریب توان

 • آی سی L6562N

  00425008

  تصحیح کننده ضریت توان در حالت گذرا

  $۰.۶۱
 • آی سی L6563A

  00425005

  آی سی تصحیح کننده ضریت توان

  $۱.۳۷