میکروکنترلرهای 8 بیتی

 • میکروکنترلر 3F94C8EZZ-SK98

  00304001

  میکروکنترلر 8 بیتی با حافظه فلش

  $۱.۱۰
 • میکروکنترلر ATMEGA128A

  00304006

  میکروکنترلر 8 بیتی، 128 کیلوبایت حافظه FLASH و 4 کیلوبایت حافظه EEPROM و 4 کیلوبایت حافظه SRAM

  $۵.۰۰
 • میکروکنترلر ATMEGA16A-AU

  00304007

  میکروکنترلر8 بیتی، 128 کیلوبایت حافظه FLASH و 2 کیلوبایت حافظه EEPROM و 8 کیلوبایت حافظه SRAM

  $۳.۲۰
 • میکروکنترلر ATMEGA2560-16AU

  00304004

  میکروکنترلر 8 بیتی، 256 کیلوبایت حافظه FLASH و 4096 بایت حافظه EEPROM و 4 کیلوبایت حافظه SRAM

  $۲۳.۰۸
 • میکروکنترلر ATmega2560V-8AU

  00304019

  میکروکنترلر 8 بیتی خانواده AVR با 256KB حافظه برنامه و 4KB حافظه EEPROM و 8KB حافظه RAM

  $۹.۶۰
 • میکروکنترلر ATmega8-16AU

  00304011

  میکروکنترلر 8 بیتی، 8 کیلوبایت حافظه FLASH و 512 بایت حافظه EEPROM و 1 کیلوبایت حافظه SRAM

  $۳.۱۰
 • میکروکنترلر ATMEGA8L-8AU

  00304005

  میکروکنترلر 8 بیتی، 8 کیلوبایت حافظه FLASH و 512 بایت حافظه EEPROM و 1 کیلوبایت حافظه SRAM

  $۲.۴۰
 • میکروکنترلر ATTINY13A-PU

  00304022

  میکروکنترلر 8بیتی و یک زمانه با حافظه ی 1kB و ولتاژکاری 5.5-1.8 ولت و فرکانس کاری 20MHz از نوع EEPROM

  $۱.۶۸
 • میکروکنترلر ATTINY13A-SSU

  00304021

  میکروکنترلر 8بیتی و یک زمانه با حافظه ی 1kB و ولتاژکاری 5.5-1.8 ولت و فرکانس کاری 20MHz از نوع EEPROM

  $۰.۵۷
 • میکروکنترلر ATXMEGA128A1-AU

  00304003

  میکروکنترلر8 بیتی،128 کیلوبایت حافظه FLASH و 2048 بایت حافظه EEPROM و 8 کیلوبایت حافظه SRAM

  $۲۱۵.۰۰
 • میکروکنترلر ATXMEGA128A4U-AU

  00304013

  میکروکنترلر8 بیتی، 128 کیلوبایت حافظه FLASH و 2 کیلوبایت حافظه EEPROM و 8 کیلوبایت حافظه SRAM

  $۲۸۰.۰۰
 • میکروکنترلر ATXMEGA32A4-AU

  00304009

  میکروکنترلر8 بیتی، 32 کیلوبایت حافظه FLASH و 1 کیلوبایت حافظه EEPROM و 4 کیلوبایت حافظه SRAM

  $۸۴.۶۱